ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 63 ชุดโครงการวิจัย นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยที่มีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 31 โครงการวิจัย รายละเอียดรายชื่อข้อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ภายใต้แผนงานเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-9-2567-เรื่อง-ผลการพิจารณาเบื้องต้น-กรอบชุมชนนวัตกรรม-ปี-2567
สถิติการเข้าชม