บพท.หนุนมน. นำร่องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล “แพร่ทรานซิท (Phrae Transit)”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น ได้เข้าร่วมงานประชุมการทดลองใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล “แพร่ทรานซิท (Phrae Transit)” ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official Account ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพร่ ภายใต้ โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ


ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ บุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม โดยโครงการวิจัยฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ ได้นำร่องพัฒนานวัตกรรมทางการคลังสำหรับการยกระดับบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จากการทดลองใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล “แพร่ทรานซิท (Phrae Transit)” สำหรับการบริการข้อมูลการเดินทางของจังหวัด การจองบริการรถรางของเทศบาลเมืองแพร่ และการจองบริการรถโดยสารประจำทางในเขตจังหวัดแพร่ ในเบื้องต้นได้รับการตอบรับและความร่วมมือในการทดลองใช้งานแพลตฟอร์มนี้จากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กรอบการวิจัย การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการเข้าชม