ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 59 โครงการวิจัย นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยที่มีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 32 โครงการวิจัย รายละเอียดรายชื่อข้อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
ภายใต้แผนงานพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-8-2567-เรื่อง-ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น-กรอบ-LC-ปี-2567
สถิติการเข้าชม