ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบงานวิจัยชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
แผนงานย่อยรายประเด็นเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้
และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
ช่วงเวลาที่เปิดรับระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.
Download เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”
2. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการ CBL (โครงการหลัก)
3. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการ CBL (โครงการย่อย)
4. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2567 โดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการโดยละเอียดต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนเมษายน 2567

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 826 หรือ 813

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชม