บพท. จับมือกับ อบจ. กาฬสินธุ์ เปิดการประชุม The kikck-off วชิรโทรเวชกรรมสู่กาฬสินธุ์โมเดล

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น พร้อมกับ หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักวิจัยผู้รับทุนจาก บพท. ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำโครงการวิจัย เรื่อง “วชิรโทรเวชกรรมสู่กาฬสินธุ์โมเดล” ต่อ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงเป้าหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับใช้นวัตกรรมผสมผสานระบบโทรเวชกรรมวชิรพยาบาลสู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการปรับใช้งานระบบต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาความพร้อมทางด้านระบบการแพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ระบบ hospital information system (HIS) รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์ อีกทั้งด้านการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ณ สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นต้นแบบการพัฒนาและวางระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน mixed method โดยมีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องกิจกรรมการถอดบทเรียนระบบโทรเวชกรรมวชิรพยาบาล รวมทั้งออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการนำไปใช้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการวิจัยเชิงปริมาณมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อนำมาวางแผนการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีการช่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการใช้ระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อพัฒนาระบบและนำร่องทดสอบได้สำเร็จ ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยลดภาระรวมทั้งค่าใช้จ่ายของประชาชนและโรงพยาบาล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับบริบทของจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวสามารถติดตามการรักษาได้ง่าย จัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากพัฒนาต่อยอดไปจะเกิดเป็นต้นแบบระบบเกิดขึ้น

สถิติการเข้าชม