หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

เหลือเวลายื่นใบสมัครอีก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย จำนวน 5 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดตำแหน่ง

1. นักบริหารจัดการแผนงาน (ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัยฯ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขาวิชา มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญได้ดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงการติดตามและประเมินผลแผน/โครงการวิจัย
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และทำงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยไปสู่การใช้งานที่เกิดผลประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ
  คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 • มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสารบ้านเมือง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
 • สามารถจัดประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) ต่าง ๆ ได้ เช่น โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมต่างๆ
 • บริหารและจัดการโครงการภายใต้แผนงาน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามแนวทางและขั้นตอนของ บพท.
 • สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการส่งมอบผลงานของโครงการที่ให้สนับสนุน
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโปรแกรม/แผนงาน รายไตรมาส รวมทั้งการสรุปผลงาน/ผลสำเร็จสำคัญของโปรแกรม
 • รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม/แผนงานที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการหรือหัวหน้างานมอบหมาย

2. นักบริหารจัดการแผนงาน (ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถด้านวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
 • มีความสามารถในการตอบคำถามบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
 • มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญได้ดี
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานและมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • สามารถจัดประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) ต่าง ๆ ได้ เช่น โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams เป็นต้น
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมมือในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนวิจัยและนวัตกรรมหน่วย บพท. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
 • จัดทำคำของบประมาณประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หน่วย บพท. และแผนด้าน ววน.
 • ประเมินแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ระยะ 6, 12  เดือน
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วย บพท. และเพื่อการนำเสนอ
 • สรุปข้อมูลและประเด็นสำคัญจากการประชุมที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าแผนด้าน ววน. ปฏิทินงบประมาณ และข้อมูลกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)
 • วิเคราะห์ข้อมูลแผนงานวิจัยเพื่อจัดทำระบบข้อมูลติดตามโครงการวิจัย
 • ติดตามการนำเข้าข้อมูล การออกสัญญา การเบิกจ่าย การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ตามกำหนดเวลา
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วย บพท. รอบ 6 และ 12 เดือน เสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • จัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปี
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการหรือหัวหน้างานมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถจัดประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) ต่าง ๆ ได้ เช่น โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านการจัดการเอกสารและสารบรรณภาครัฐ
 • มีความรู้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
 • สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัวได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนการจัดทำข้อมูลแผนงานวิจัยและนวัตกรรมหน่วย บพท.
 • จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอได้
 • เรียนรู้และใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ได้
 • ประสานงานและติดตามการนำส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัย
 • สนับสนุนการจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรวมถึงการจัดการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการฯ ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนา ประชุมหารือ ฯลฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานเลขานุการผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน (งานสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สาขาวิชาการออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, มัลติมีเดีย, การผลิตสื่อออนไลน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตสื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงาน และสามารถย่อยข้อมูลเปลี่ยนเรื่องยากให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
 • มีความสามารถในการออกแบบกราฟฟิก การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Flash, InDesign, Premiere Pro และอื่น ๆ เป็นต้น
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัวได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำสื่อในรูปแบบ Infographic, Clip, Power point, Banner (Content provider) จากเนื้อหาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและฝ่ายนโยบาย
 • จัดทำบทความ ข่าวสั้น และสรุปเนื้อหาเพื่อจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ประสานการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กร กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และดูแลการจัดการ Page Facebook และเว็บไซต์ของหน่วย
 • รวบรวมและสรุปข่าวประจำวัน ประจำสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 811
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล) (PMU A)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถิติการเข้าชม