ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส
แผนงานย่อยรายประเด็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 8 กุมภาพันธุ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2567ภายในเวลา 17.00 น.
Download เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Project Development Grant- PDG) ปี 2567
2. แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการวิจัย (Project Development Grant- PDG) ปี 2567
3. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม
4. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการใน เวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนมีนาคม 2567

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 820 หรือ 829

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชม