สกสว.-บพท. เดินหน้ารับฟังแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากกลุ่มผู้พัฒนาอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร และคุณบุญเยี่ยม เหลาสะอาด รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ เข้าร่วมงาน Agro FEX 2023 และกิจกรรมประชุมผู้เกี่ยวข้องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมี คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยในการนี้ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร ยังได้รับเกียรติกล่าวนำเสนอกรอบแนวคิดของระเบียงเศรษฐกิจ ในที่ประชุม โดยกล่าวถึง การสร้างความสามารถในการทำให้ Connectivity ดีขึ้น ซึ่งจะทำทั้งภายในระเบียงเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเอง และภายนอกระหว่างระเบียงเศรษฐกิจกับที่อื่น และบทบาทของ ววน. ที่สามารถทำให้ประสิทธิภาพในระบบการขนสินค้าจะมีการพัฒนาไปได้ไกล โดยมีหัวใจสำคัญคือ คน ดังนั้นเมื่อทำระเบียงเศรษฐกิจ ทุนทางมนุษย์ หรือคุณภาพของคนจึงมีความสำคัญ รวมทั้งแต่ละพื้นที่ต้องหา Key Cluster ที่ต้องโฟกัส และกลุ่มเศรษฐกิจสำคัญที่สามารถสร้างการแข่งขันและดึงเงินลงทุนลงมาที่พื้นที่ได้ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้น จะมีปัจจัยอะไรที่เป็นทุนของพื้นที่ได้บ้าง หน่วย บพท. จะใช้งานวิจัยหาคำตอบเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นบทบาทการส่งเสริมของ ววน.

สำหรับงาน Agro FEX 2023 และกิจกรรมประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยถูกจัดขึ้นร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางของเอกชนในพื้นที่ และความคาดหวังต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับฟังข้อมูลความต้องการของพื้นที่และประเด็นโจทย์ด้าน ววน. ของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูปมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

สถิติการเข้าชม