ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาโดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วย บพท. นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น โดยมีข้อเสนอเชิงหลักการมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 25 โครงการ รายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
ภายใต้แผนงานการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-17-2566-เรื่อง-ผลการพิจารณา-กรอบ-LE

สถิติการเข้าชม